Róbert, PREČO je tu táto DOHODA?

...FÉROVÁ OTÁZKA... 


Práve sa Vám chystám odhaliť  Naozaj Vzácne Know-How, Alebo Tajomstvá, Ako Vybudovať  Svoje Vlastné Podnikanie a Pri Tom Stále Žiť  Svoj Život Naplno a Nebyť Otrokom Svojej Firmy :)


Pre Vyslovenie Súhlasu Jednoducho Vyplňte Vaše Celé Meno a Pokračujte Stlačením Tlačidla Na Spodnej Časti Tejto Stránky :)


Dohoda o mlčanlivosti

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

 

FreeGeneration Academy (ako Ing. Róbert Bučko, IČO: 46066608, so sídlom Kollárova 1369/131, Snina 069 01,  (ďalej ako „Poskytovateľ“) a účastníkom v rozsahu údajov: Meno, Priezvisko, email a telefónne číslo (spracovanie v súlade so zákonom o spracovávaní a uchovávaní osobných údajov. Viac nájdete na našej stránke - Ochrana Osobných Údajov. (ďalej spoločne len „účastník“)


Čl. I

Definície pojmov

1.         „Dôverné informácie“ znamenajú všetky údaje a informácie obsiahnuté v elektronickej komunikácii medzi zmluvnými stranami, najmä však nový portál – dodávka, implementácia a následné služby - Špecifikácia“ (ďalej aj „špecifikácia“). Za Dôverné informácie sa okrem informácií podľa predchádzajúcej vety považujú aj akékoľvek iné informácie označené alebo určené Poskytovateľom ako „dôverné“.  

2.         Za dôverné informácie sa v zmysle definície podľa bodu 1. tohto článku dohody nebudú považovať:

(a)        informácie, údaje alebo materiály, ktoré v čase ich poskytnutia sú, alebo sa po ich poskytnutí stanú verejne prístupnými inak ako v dôsledku poskytnutia, resp. zverejnenia zo strany Účastníka alebo jeho zástupcov pri porušení ustanovení tejto dohody alebo iného záväzku mlčanlivosti; alebo

(b)        informácie, údaje alebo materiály, pri ktorých Účastník môže preukázať, že boli vo vlastníctve Účastníka, alebo vo vlastníctve jednej alebo viacerých jeho Pridružených osôb (spoločností s viac ako 50 % majetkovou účasťou Účastníka) pred ich poskytnutím, resp. zverejnením, a neboli získané priamo ani nepriamo v rozpore so záväzkom mlčanlivosti podľa tejto dohody alebo z porušenia platných všeobecne záväzných právnych predpisov;

(c)        informácie, údaje alebo materiály Účastníkom nezávisle vyvinuté;

(d)        informácie, údaje alebo materiály Účastníkom získané z iného zdroja ako od Poskytovateľa bez povinnosti zaobchádzať s nimi ako s dôvernými;

(e)        informácie, údaje alebo materiály Poskytovateľom odovzdané inej strane bez povinnosti zaobchádzať s nimi ako s dôvernými;

(f)         informácie a údaje, ktoré nespadajú medzi „Dôverné informácie“ podľa definície uvedenej v bode 1. tohto článku dohody.

  

Čl. II

Účel dohody

Účelom tejto dohody je úprava podmienok, za ktorých budú Účastníkovi poskytnuté, resp. sprístupnené Dôverné informácie.


Čl. III

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je zabezpečenie zachovania ochrany a mlčanlivosti o Dôverných informáciách poskytnutých, resp. sprístupnených Účastníkovi za účelom uvedeným v čl. II. 

Účastník súhlasí, že vynaloží rovnakú starostlivosť a uvážlivosť, aby sa zabránilo vyzradeniu, zverejneniu alebo šíreniu Dôverných informácií Poskytovateľa, akú vynakladá pri zaobchádzaní so svojimi vlastnými Dôvernými informáciami, ktoré si neželá zverejniť alebo šíriť. Príjemca nepoužije Dôverné informácie v rozpore s účelom, na ktorý boli poskytnuté, a zaväzuje sa neposkytnúť ani nesprístupniť ich žiadnej tretej strane, resp. osobe bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa. Pre účely tejto dohody sa účastníci dohodli na tom, že za tretie strany, resp. osoby, voči ktorým je Účastník povinný zachovávať mlčanlivosť v zmysle podmienok tejto dohody ohľadne dôverných informácií, sa nepovažuje žiadna osoba z členov štatutárnych orgánov Účastníka (ak sa jedná o právnickú osobu), zamestnanci Účastníka, resp. jeho Pridružených osôb, pracujúci na plneniach, vyplývajúcich z účelu tejto dohody, ako ani Účastníkom písomne splnomocnení odborní poradcovia. Pred poskytnutím Dôverných informácií týmto osobám sa však Účastník zaväzuje uzatvoriť s týmito osobami písomný právny úkon, na základe ktorého bude takáto osoba zaviazaná zaobchádzať s poskytnutými Dôvernými informáciami v súlade s podmienkami, uvedenými v tejto dohode.

Účastník sa zaväzuje, že počas platnosti tejto dohody odo dňa poskytnutia, resp. sprístupnenia akejkoľvek Dôvernej informácie:

bude dodržiavať podmienky tejto Dohody a zaobchádzať s poskytnutými, resp. sprístupnenými Dôvernými informáciami ako s vlastnými dôvernými údajmi, aby sa zabránilo ich vyzradeniu, zverejneniu alebo šíreniu,

písomne oznámi Poskytovateľovi akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku konfliktu záujmov s Poskytovateľom, použije Dôverné informácie iba v súvislosti s plnením účelu tejto dohody, obmedzí poskytnutie Dôverných informácií iba tým osobám, ktoré ich nevyhnutne potrebujú na plnenie účelu tejto dohody.

Účastník môže vo svojom podnikaní využiť myšlienky, koncepty, know-how a postupy z oblasti informačných technológií, návodov, či stratégii, ktoré môžu byť obsiahnuté v Dôverných informáciách Poskytovateľa a ktoré zostávajú v pamäti zamestnancov Účastníka, ktorí mali predchádzajúci prístup k Dôverným informáciám na základe tejto dohody (ďalej len “Reziduálne Informácie”), pričom tieto Reziduálne Informácie nebudú Účastníkom nijako dávané do súvislosti s Poskytovateľom a ich použitím nemôže byť Poskytovateľ nijako poškodený.


Čl. IV

Vyhlásenia a záväzky

Účastník sa zaväzuje chrániť poskytnuté Dôverné informácie pred odcudzením, stratou, zneužitím, neoprávneným kopírovaním a sprístupnením tretím osobám. 

V prípade, že súdny alebo vládny orgán bude od Príjemcu požadovať v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky zverejnenie akejkoľvek z Dôverných informácií, v takom prípade Účastník okamžite zašle Poskytovateľovi oznámenie o akejkoľvek takejto požiadavke alebo žiadosti ešte predtým, než takéto Dôverné informácie poskytne. Účastník sa zaväzuje konať v dobrej viere tak, aby zachoval dôvernú povahu Dôverných informácií.

V prípade porušenia povinností utajenia poskytnutých, resp. sprístupnených Dôverných informácií Príjemcom je Poskytovateľ oprávnený uplatniť právo na úhradu sankcie – zmluvnej pokuty vo výške 10.000,00 eur (slovom Desaťtisíc eur) a to za každé porušenie povinností zvlášť. Tým nie je dotknuté právo nahradiť poškodenej strane škodu, prevyšujúcu výšku zmluvnej pokuty, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ČL. V

Doba utajenia

Dôverné informácie odovzdané na základe tejto dohody budú podliehať podmienkam tejto dohody po dobu dvoch rokov od počiatočného dátumu odovzdania, poskytnutia, resp. sprístupnenia Dôverných informácií. Počiatočným dátumom odovzdania je aktuálny dátum odovzdania, poskytnutia, resp. sprístupnenia Dôvernej informácie alebo dátum iniciovania prístupu k databáze obsahujúcej Dôverné informácie.


Čl. VI

Záverečné ustanovenia

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (slovom: dva) roky od elektronického súhlasu Účastníkom a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej elektronického súhlasu.

Prijatie Dôverných informácií na základe tejto dohody nebráni Účastníkovi, ani ho žiadnym spôsobom neobmedzuje v jeho obchodnej činnosti.

Všetky ustanovenia tejto dohody, ktoré svojou povahou presahujú platnosť dohody, zostávajú účinnými až do doby ich splnenia a vzťahujú sa na prípadných právnych nástupcov.

Táto dohoda sa riadi ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto dohody je možné vykonať len po vzájomnej dohode účastníkov  vo forme písomných dodatkov.

Účastníci nesmú postúpiť túto dohodu, previesť alebo postúpiť žiadne právo alebo povinnosť z tejto dohody na tretiu osobu, a to bez ohľadu na právnu formu takejto transakcie, bez prechádzajúceho písomného súhlasu druhého účastníka, pričom akékoľvek takéto postúpenie v rozpore s podmienkami tejto dohody bude neplatné a neúčinné.

Akékoľvek ustanovenie tejto dohody, ktoré v čase podpisu tejto dohody je neplatné alebo nevykonateľné alebo sa takým stane, nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto dohody. V takom prípade strany nahradia takéto neplatné ustanovenie takým platným a účinným ustanovením, ktoré sa svojim obsahom a účelom najviac približuje pôvodnému ustanoveniu. Toto platí analogicky aj pre prípady, keď sa vyskytne zmluvná medzera, vyžadujúca si zmenu alebo doplnenie tejto dohody.

Pre Vyslovenie Súhlasu Jednoducho Vyplňte Vaše Celé Meno a Pokračujte Stlačením Tlačidla :)


© FreeGeneration Academy 2019. Všetky práva vyhradené   I  ​ Osobné Údaje  I   Reklamačný poriadok  I  Powered by Jesus